De invloed van de schaarste aan vaklieden op het onderhoudsproces

Sinds 2011 wordt het tekort aan vaklieden steeds nijpender:
Dreigend tekort aan vaklieden, Tekort aan technici en vaklieden steeds nijpender en Personeelstekort in de bouw: de stand van zaken

Er worden oplossingsrichtingen gezocht in de om- en bijscholing van volwassenen, er wordt specifiek ingezet om studenten te laten kiezen voor techniek en daarnaast wordt gezocht naar innovatieve toepassingen die de rol van vaklieden (deels) kunnen overnemen. Deze maatregelen lossen echter het probleem op korte termijn niet op. In deze serie blogs wordt verkend welke impact dit heeft op het onderhoud voor woningcorporaties en welke tegenmaatregelen kunnen worden genomen.

Het tekort aan vaklieden levert grote issues op in het onderhoudsproces. In dit eerste blog wordt stilgestaan bij de gevolgen voor de productie en onderhoudskosten in het onderhoudsproces. Over twee weken wil ik ingaan op de consequenties voor de kwaliteit van onderhoud.

Er zijn minder onderhoudsbedrijven in de markt: ten tijde van de economische crisis, waren aannemers ook geïnteresseerd om onderhoud uit te voeren. Bij een aannemersbedrijf werken hele ander type mensen dan bij onderhoudsbedrijven, maar afgezien daarvan waren er meer bedrijven in de markt voor het uitvoeren van onderhoud. Nu het economisch gezien beter gaat, concentreren deze bedrijven zich veelal weer op nieuwbouwprojecten. Ergo: het aanbod is schaarser en de vraag groter. Dit heeft daarmee een prijsopdrijvend effect.

Er wordt minder geproduceerd: onderhoudsprojecten aan woningen beginnen later en lopen langer door. Ondertussen blijven de materiaalprijzen en uurlonen stijgen. Afhankelijk van het type werk heeft dit consequenties voor de verhouding tussen de begroting en realisatie:

  • Vastgoedeigenaren hebben beperkte alternatieven, daardoor is het lastiger om als professioneel opdrachtgever te fungeren omdat de onderhoudsbedrijven ‘aan de bal zijn’. Hierdoor is er sprake van een minder steile leercurve, omdat de opdrachten toch wel worden gegund.
  • Waar in het verleden een ambitie en teneur was dat de onderhoudskosten voor woningcorporaties dalen, zie je nu dat hier veelal alleen mee kan worden gerekend als de stijging van de loonkosten en materiaalkosten buiten beschouwing worden gelaten.

Welke tegenmaatregelen kunnen worden genomen om deze issues op te lossen?

  1. Zorg voor een duidelijk kader waarbinnen het onderhoud uitgevoerd moet worden op de onderdelen kwaliteit (proces en output), bewonerstevredenheid en kosten.
  2. Stel een realistisch onderhoudsbudget op. Het is goed om een ambitie uit te spreken om ten opzichte van het huidige proces kosten te besparen. Houd hierbij rekening met de index die als een gegeven en losse factor bovenop het budget komt.
  3. Maak zoveel mogelijk gebruik van bewezen technologie en ontwikkelde producten. Ga niet sec af op vergezichten, maar maak zoveel mogelijk gebruik van jarenlange ervaring.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *