Nieuws wet kwaliteitsborging

Gemeenten vrezen dat privaat bouwtoezicht fataal uitpakt

De vier grote gemeenten (G4) komen in opstand tegen de voorgenomen ‘privatisering’ van het bouwtoezicht. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag vrezen dat het toezicht op de bouw van kantoren, flatgebouwen en huizenblokken verslechtert als een private aanbieder de controle gaat overnemen. In een brandbrief roepen ze de Eerste Kamer op het huidige wetsvoorstel, dat dinsdag 4 juli wordt besproken, te verwerpen.

Bron: Volkskrant

25 september kennisbijeenkomst bij Aedes


Beantwoording verslag schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Wonen en Rijksdienst over het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen.


Eerste Kamer behandelt wetsvoorstel kwaliteitsborging op 4 juli


Pilot kwaliteitsborging geslaagd (19 mei)

De Kok Bouwgroep, Stadlander en Gemeente Steenbergen hebben bij de bouw van 17 woningen alvast geexperimenteerd met de nieuwe regels van de wet kwaliteitsborging. De aannemer geeft aan dat hij er erg tegenop zag, maar het wel belangrijk vindt om kwaliteit te leveren, maar dat hij nu wel geweldige kwaliteit woningen heeft geleverd.


Informatieplicht kwaliteitsborgers (Blog Hajé van Egmond – 18 mei)

In het ontwerp Besluit kwaliteitsborging is een informatieplicht opgenomen voor kwaliteitsborgers. Artikel 1.42, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012 bepaalt – na invoering van de Wkb – dat de kwaliteitsborger bij de bouw betrokken partijen moet informeren over bij de kwaliteitsborging geconstateerde afwijkingen van de voorschriften in de hoofdstukken 2 tot en met 6 van het Bouwbesluit 2012. In de toelichting bij het voorschrift wordt aangegeven dat de informatie zowel aan de opdrachtgever, de aannemer, (indien bekend) de toekomstige gebruikers en het bevoegd gezag gemeld moet worden.
De wijze waarop deze informatieplicht vorm krijgt moet in de verschillende instrumenten voor kwaliteitsborging worden vastgelegd. iBK werkt met BZK en een aantal bij proefprojecten betrokken partijen aan een advies hoe de informatieplicht kan worden ingevuld. Door het advies op te stellen in overleg met gemeenten, kwaliteitsborgers en instrumentaanbieders streven we naar een invulling die werkbaar is en zo goed mogelijk aansluit bij de informatiebehoefte van de genoemde partijen.

Belangrijke uitgangspunten bij de invulling van de informatieplicht zijn dat de verplichting alleen betrekking heeft op het voldoen aan de voorschriften in de hoofdstukken 2 tot en met 6 van het Bouwbesluit 2012 en dat deze plicht is gericht op afwijkingen die het uiteindelijke gebruik in de weg staan (omdat de kwaliteitsborger geen verklaring kan afgeven indien de afwijkingen niet worden hersteld). De informatieplicht heeft dan ook betrekking op die onvolkomenheden die, indien deze bij oplevering nog steeds aanwezig zijn, ertoe leiden dat de kwaliteitsborger geen verklaring afgeeft en de redenen daarvan. Deze informatie geeft de genoemde partijen de mogelijkheid om in onderling overleg de onvolkomenheden tijdig op te lossen en zo nodig herstelwerkzaamheden uit te voeren. De gemeente krijgt hiermee informatie die deze kan gebruiken bij de afweging of tot handhaving zou moeten worden overgaan.

Naar verwachting zal het uiteindelijke advies in de komende weken via de website worden gepubliceerd.


Eerste Kamer: “wacht met doorzenden Besluit Wkb” (11 mei)

De Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van de Eerste Kamer vraagt Minister Plasterk per brief om met de doorzending van het Conceptbesluit Kwaliteitsborging aan de Raad van State te wachten tot het wetsvoorstel Kwaliteitsborging is behandeld. Dit is de uitkomst van de Commissievergadering van 9 mei 2017.

De Eerste Kamer heeft – tegelijk met de Tweede Kamer – het Besluit Kwaliteitsborging ontvangen in het kader van een zogenoemde voorhangprocedure. Op grond van artikel 2, zesde lid, van de Woningwet, wordt een wijziging van het Bouwbesluit – want dat is het Besluit Kwaliteitsborging – vier weken voor doorzending voor advies aan de Raad van State (formeel: voordracht aan de Koning) aan de beide Kamers voorgelegd. Dit biedt hen de mogelijkheid om schriftelijke vragen aan de minister te stellen. De Eerste Kamer vraagt dus nu om het Besluit niet aan het einde van de voorhangtermijn – 29 mei 2017 – door te sturen, maar daar mee te wachten tot het wetsvoorstel is behandeld. Dit is een gebruikelijk verzoek bij de voorhang van ontwerpbesluiten die gebaseerd zijn op wetsvoorstellen die nog niet zijn aangenomen.

Het is de verwachting dat zowel de Eerste als de Tweede Kamer nog schriftelijke vragen over het Besluit zullen stellen. De Eerste Kamer heeft eerder aangegeven het Besluit te willen betrekken in haar oordeel over de wet. Na eventuele aanpassing op grond van vragen van de beide Kamers en verwerking van het advies van de Raad van State zal het Besluit Kwaliteitsborging ter besluitvorming aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.


Concept Algemene maatregel van bestuur Wkb openbaar (1 mei)

Op 1 mei heeft Minister Plasterk (BZK) de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit omgevingsrecht en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen) toegezonden. De AMvB Kwaliteitsborging wordt – zoals dat heet – voorgehangen voordat het aan de Raad van State voor advies wordt voorgelegd. Naar aanleiding van de voorhang kan het parlement eventueel vragen stellen aan de minister over het voorstel. De Eerste Kamer zal de concept-AMVB betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel kwaliteitsborging. De Tweede Kamer zal nog niet beslissen over de AMvB. Dat zal pas plaatsvinden als de concept-AMvB ter goedkeuring wordt voorgelegd, nadat eventueel het advies van de Raad van State is verwerkt.

De AMvB geeft nadere invulling aan de Wkb en regelt bijvoorbeeld welke bouwwerken onder gevolgklasse 1 vallen. Andere onderwerpen zijn het dossier bevoegd gezag, eisen aan instrumenten, het openbaar register en de kostenverdeling van het toezicht op het stelsel. De AMvB is via de website van de Rijksoverheid te downloaden. Als laatste stap van de Wkb zal – naar alle waarschijnlijkheid rond de zomer – de Regeling kwaliteitsborging worden gepubliceerd. De regeling bevat onder meer de opleidingseisen waaraan kwaliteitsborgers moeten voldoen en de indieningsvereisten van de – resterende – vergunningaanvraag.


Niet controversieel (19 april)

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen is, ondanks de sterke lobby van Bouwend Nederland en Vereniging Eigen Huis, niet controversieel verklaard door de Eerste Kamer. Wel hebben ze allerlei vragen aan de regering over deze wet.

Kennisbijeenkomst

AedesOp 21 februari 2017 heeft de Tweede Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. De komende maanden zullen de details van de wet verder worden uitgewerkt. De wet heeft grote gevolgen voor de bouw: de bouwbesluittoets verdwijnt, de aansprakelijkheid in de bouw wijzigt, etc. Dit heeft ook de nodige gevolgen voor de corporatie als opdrachtgever. In een dagdeel praten we u bij over deze gevolgen en weet u wat u moet doen om deze wet voor u een succes te maken.

Daarom organiseert HabiTask op 25 september in samenwerking met Aedes een kennisbijeenkomst voor corporaties over de wet kwaliteitsborging voor het bouwen met expert Haje van Egmond. Aedesleden ontvangen 50,- korting.

Internationaal vergelijk

Ter uitwerking van de nadere regelgeving van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (het besluit en de ministeriële regeling) heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een internationale vergelijking van stelsels voor kwaliteitsborging uitgevoerd.Het doel van deze vergelijkende studie is om lessen te leren uit de ervaringsfeiten van de buitenlandse stelsels voor kwaliteitsborging voor de verdere uitwerking van het voorgenomen Nederlandse stelsel. Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft dit onderzoek uitgevoerd in Duitsland, Engeland, Ierland en Noorwegen. Deze vier landen hebben een stelsel dat in hoofdlijnen is te vergelijken met het voorgenomen stelsel in Nederland. Hierbij ligt de nadruk op zes aspecten waarbij gekeken is hoe deze wettelijk geregeld zijn, maar vooral ook hoe hier in de praktijk invulling aan gegeven is. Die zes aspecten zijn: Het toezicht op het stelsel, de rol van de gemeente, eisen aan het proces van kwaliteitsborging en aan de werkwijze van de kwaliteitsborger, de onafhankelijkheid van partijen, omgang met afwijkingen en kosten van het stelsel. Naast deze zes aspecten komt de aansprakelijkheid van de bij de bouw betrokken partijen aan bod.

Het rapport is via Rijksoverheid.nl te downloaden.